พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ และคณะฯ ไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกร และปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎรและประเทศชาติ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอระแงะ ซึ่งทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2561 เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1, 2, 3, 7 และ 8 ตำบลบาโงสะโต ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 1,000 ไร่ ในพื้นที่บ้านบาโงตา บ้านเจ๊ะเก และบ้านลูโบ๊ะบาตู ได้เพียงพอตลอดปี, โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 บ้านธนูศิลป์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2545 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทรงเยี่ยมราษฎร โดยให้ช่วยจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ 8 ทั้งหมู่บ้านและปรับปรุงถนนให้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก โดยได้ตัดทางลำเลียงใหม่ 800 เมตร พร้อมบูรณะเส้นทางเดิม 1,650 เมตร และจัดทำฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ รวมถึงจัดหาถังเก็บน้ำสำรอง ความจุ 500,000 ลิตร 1 ถัง ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูศิลป์เพื่อการอุปโภค บริโภค 41 ครัวเรือน 158 คน และพื้นที่การเกษตร 820 ไร่ มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี

และโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 บ้านอัยจาดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรือเสาะ ซึ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกันโดยตัดทางลำเลียงใหม่ 300 เมตร บูรณะเส้นทางเดิม 2,000 เมตร และจัดทำฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ รวมทั้งจัดหาถังเก็บน้ำสำรอง 4 ถัง สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอัยจาดา 63 ครัวเรือน 259 คน สุเหร่าบ้านอัยจาดา 1 แห่ง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1 แห่ง มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรได้ 490 ไร่

Tag : องคมนตรี ธีรชัย นาควานิช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ