พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Green Report : โรงเรียนต้นแบบ 7 สีปันรักให้โลก

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

โรงเรียนศรียานุสรณ์ เคยได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากโครงการ 7 สีปันรักให้โลก และยังคงจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาจนถึงปัจจุบัน
              
ป่าโกงกาง ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน เนื้อที่กว่า 500 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลหนองบัว อำเมืองจังหวัดจันทบุรี บริเวณนี้เคยถูกบุกรุกทำบ่อกุ้งและถูกปล่อยทิ้งไว้จนเสื่อมโทรม ครูและนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์  จึงได้ริเริ่มฟื้นฟูป่าชายเลนแห่งนี้ ด้วยการปลูกต้นโกงกาง จนได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบปันรักให้โลก ปี 2553

ช่อง 7HD ภายใต้ โครงการ 7 สีปันรักให้โลก เล็งเห็นความสำคัญของผืนป่า และความมุ่งมั่นตั้งใจของครูและนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ จึงได้เข้าร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ อนุรักษ์ผืนป่า จนกลายเป็นอีก 1 พื้นที่ เสริมสร้างกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่มรื่นเขียวชอุ่มของต้นไม้ และลูกสัตว์น้ำที่เติบโตเพิ่มพูนมากขึ้นในผืนป่าโกงกางแห่งนี้ เปรียบเป็นอีกหนึ่ง รางวัลล้ำค่า ให้กับครู นักเรียนและชาวชุมชนที่ได้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง

นอกจากการปลูกป่า ปัจจุบันโรงเรียนศรียานุสรณ์ ยังปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆ กว่า 2,800 คน ด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน การคัดแยกขยะ ลดการใช้ไฟฟ้า ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน

จากกิจกรรมปลูกป่า ขยายผลต่อเนื่องสู่การลดการใช้พลังงาน โดยไม่ได้ปลูกฝังแค่เพียงกับเด็กนักเรียน แต่ยังขยายสู่ชุมชนในพื้นที่ นับเป็นโรงเรียนต้นแบบของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบประจำปี 2553 ที่ทางคณะกรรมโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ลงพื้นที่ คัดเลือก และติดตามผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ประจำภูมิภาค เพื่อให้โรงเรียน หรือ หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ นำแนวคิด วิธีลดโลกร้อนไปปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบปันรักให้โลก แล้วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เห็นแบบนี้แล้ว น่าชื่นใจที่เยาวชน คนรุ่นใหม่ของไทย หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้สวัสดีครับ

Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report saveworldsavelife