พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 08.57 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชมนิทรรศการ "Great and Good Friends : ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561" เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย โดยการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา "ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก" กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ              

นิทรรศการ Great and Good Friends : ของขวัญแห่งมิตรภาพฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยการจัดแสดงของขวัญที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันตลอด 200 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อน และหลายชิ้นไม่เคยจัดแสดงในประเทศไทย แบ่งเป็น 9 ประเภท อาทิ พระราชสาสน์, พระบรมฉายาลักษณ์และภาพเหมือนประธานาธิบดี, เครื่องถมทอง, ฉลองพระองค์และสิ่งทอ และของขวัญพระราชทานอื่น ๆ

สำหรับวิชา "ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก" มีเนื้อหาในการศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บทบาทบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์กับประเทศไทย ของประเทศเอเชียตะวันออก ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ อาทิ จีน รัสเซีย รวมถึงสหรัฐอเมริกา และผลกระทบของพัฒนาการในภูมิภาคนี้ต่อประเทศไทย โดยการทัศนศึกษาครั้งนี้เน้นกระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย ซึ่งเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอันดับแรกระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศในเอเชีย ตลอดจนพัฒนาการของความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงเป็นการปูข้อมูลพื้นฐานที่ดีสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบกระบวนการสถาปนาและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันจากพัฒนาการในประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศด้วย สำหรับนิทรรศการ Great and Good Friends : ของขวัญแห่งมิตรภาพฯ จะจัดแสดงไปถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

เวลา 15.43 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหลี่ว เจี้ยน (Mr. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางพัน เผิง ภริยาเอกอัคราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Great and Good Friends ของขวัญแห่งมิตรภาพ