พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ไปติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ พื้นที่ภาคเหนือ นับตั้งแต่ปี 2506 จนถึงเดือนกันยายน 2560 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1,800 โครงการ โดยพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 181 โครงการ สามารถแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ, โครงการพัฒนาด้านการเกษตร, โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม, โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ, โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร, โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา รวมทั้งโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่น ๆ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับราษฎรเสมอมา

Tag : พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แม่ฮ่องสอน