พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐหนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อัดฉีด 2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 11:38 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยมี ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศกว่า 8,000 คน เข้าร่วมงาน  ซึ่งในปี 2561 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท สนับสนุนเงินทุน ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อกองทุน ให้ต่อยอดโครงการเดิม หรือ สนับสนุนโครงการใหม่ ที่สามารถยื่นโครงการขออนุมัติงบประมาณได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการให้โอกาสประชาชน บริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยทรัพยากร ภูมิปัญญา และ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 12 ล้านครัวเรือน  สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปัจจุบันมี ทั้งสิ้นกว่า 79,000 กองทุน มีสมาชิกประมาณ 13 ล้านคน มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 3 แสนล้านบาท  จากเงินจัดสรรของรัฐบาล ประมาณ 2 แสนล้านบาท

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งหวังสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก และเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่แต่ละชุมชน เกิดการรวมตัวและต่อยอดหลายโครงการได้ดี และ ย้ำแนวทางแจกไม่อั้นจะไม่มี แจกเงินอย่างเดียวก็จะหายไปไม่เกิดประโยชน์ ต้องมีโครงการที่จะพัฒนาต่อยอดได้ดังเช่นที่ทำอยู่นี้  พร้อมชี้แจงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่การแบ่งชนชั้น เป็นเพียงการดูแลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งต้องได้รับการดูแลก่อนเสมอ แต่รัฐบาลก็จะไม่ลืมอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มอื่นด้วย

สำหรับการพัฒนาเพื่อการวางรากฐานอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟทางคู่ หรือ การอนุรักษ์ผืนป่า อาจจะต้องมีประชาชนบางส่วนที่ต้องยอมเสียสละ ดังเช่นคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่า สละอวัยวะเพื่อชีวิต แต่ภาครัฐจะต้องพิจารณาแนวทางการดูแลและช่วยเหลือ ให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นด้วย ยืนยันรัฐบาลไม่ได้รังแกคนจนหรือจับได้แต่คนจนไม่จับคนรวย ย้ำไม่เลือกปฏิบัติ แต่คนรวยที่ฉลาด หากโกงก็จะสู้คดีต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ที่รัฐบาลไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ ใจยังใช้โอกาสนี้วิจารณ์เพิ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลไม่ใช่การหาเสียงแต่เป็นการรับฟังเสียงจากประชาชน

Tag : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง