รายงานพิเศษ : ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม ACMECS

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 14:03 น.

Views

ในวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS หรือการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา, สปป.ลาว และเมียนมา โดยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดทำแผน
แม่บท เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระยะยาวต่อไป

แอกเมกส์ (ACMECS) หรือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เป็นการร่วมกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำ 3 สาย โดยมีสมาชิก 5 ชาติ คือ ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา, สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน แอกเมกส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยการริเริ่มของไทย ซึ่งการประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่เมียนมา ซึ่งในปีนี้ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 8 ต่อจากเวียดนาม ก่อนจะส่งต่อให้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมในอีก 2 ปี ข้างหน้า

ความพิเศษของการประชุมครั้งนี้ คือจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำแผนแม่บท 5 ปี เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เคยทำมาในอดีต โดยจะเน้นการสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค อาทิ การคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายแรงงาน และสินค้าระหว่างกัน นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล การลงทุน ความร่วมมือทางการเงิน การท่องเที่ยว และการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในระดับนานาชาติ

นอกจากนั้น ครั้งนี้ผู้นำ 5 ชาติ จะร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ร่วมกันด้วย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง เพื่อให้ประเทศสมาชิก 5 ชาติ เดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน

Tag : รอบรั้วเอเชีย ประชุม ACMECS แอกเมกส์ การประชุมแอกเมกส์