พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 20:21 น.

Views

เวลา 14.40 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท นำข้าราชการ และผู้นำกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสนี้ นางจรรยา กลางธานินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 16.38 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงิน และสนับสนุนกิจการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ และรับพระราชทานของที่ระลึก

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน, การจัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 และโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทั้งนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2534 เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิทางการเมือง ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ด้านการแพทย์ 1 รางวัล และด้านสาธารณสุข 1 รางวัล เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์ แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ วันที่ 1 มกราคม 2535 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว 79 ราย ในจำนวนนี้ มีคนไทย 4 คน และมี 4 คน ที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล แล้วต่อมาได้รับรางวัลโนเบล นอกจากนี้ มีนักเรียนแพทย์ไทย จำนวน 43 คน ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ สวนจิตรลดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล