พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14-29 มิถุนายน พุทธศักราช 2561

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14-29 มิถุนายน พุทธศักราช 2561

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทอดพระเนตรงานทางวิชาการด้านการแพทย์ในกรอบความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ ณ กรุงลอนดอน และจะเสด็จเยือนเมืองเคมบริดจ์ เพื่อไปทรงแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของศาสตราจารย์ เซอร์ เอ.อาร์.แบตเตอร์สบี ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ถวายการสอนด้านอินทรีย์เคมี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เวลา 00.55 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 911 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เวลา 05.45 น.
   
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
13 มิถุนายน พุทธศักราช 2561

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน เมืองเคมบริดจ์