พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 20:25 น.

Views

วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎร

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นเมื่อปี 2523 เพื่อผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาว ให้แก่หมู่บ้านของโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งอยู่โดยรอบและใกล้เคียง ดำเนินโครงการในลักษณะที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด และให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมทำเป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด อันจะนำไปสู่ความพออยู่พอกิน และความกินดีอยู่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพื้นที่ดำเนินการกว่า 5,000 ไร่ มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และสาธิตแสดงตัวแบบความสำเร็จไว้ในลักษณะ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดและปล่อยสู่แหล่งน้ำ รวมทั้งเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีการปลูกป่า การขยายผลสำเร็จต่าง ๆ ไปสู่ชุมชน โดยจัดอบรมเกษตรกร ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เสริม

Tag : องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ปางตอง แม่ฮ่องสอน