พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 20:23 น.

Views

เวลา 19.00 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จากนั้น ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมฯ ของศูนย์ฝึกฯ โดยแกนนำชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งใช้หลัก 3 ก คือ กรรมการ กองทุน กิจกรรม ในส่วนของกิจกรรมใช้ 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ คือ รณรงค์สร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และสร้างเครือข่าย โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ได้ผ่านการเข้าประกวดการนำเสนอผลงานในระดับภาคใต้ อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1

ในส่วนของกิจกรรมประกอบด้วย คอมพิวเตอร์กราฟิกและการสกรีนผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องรีดร้อนในการสกรีนกระเป๋าผ้า และแก้วน้ำ, ศิลปะโลหะเทียม, รองเท้าแกะสลักลาย, ตะกร้าจักสานเชือกป่าน และนำผลงานออกจำหน่ายที่บูทยุติธรรมเคลื่อนที่ ของกระทรวงยุติธรรม รายได้นำเข้ากองทุนชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8

สำหรับผลการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู พบว่าเด็กและเยาวชน มีทักษะที่จะป้องกันตนเองจากการใช้ยาเสพติดมากขึ้น สามารถวางแผนอนาคตเพื่อกลับไปใช้ชีวิตโดยไม่กลับไปพึ่งพายาเสพติดซ้ำ และแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำด้านยาเสพติดลดลง ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาปรับใช้กับเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี 2558 และได้จัดตั้งชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ครบทุกแห่งทั่วประเทศ รวม 95 ชมรม มีสมาชิกรวม 19,820 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกในโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 และจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 250 คน ซึ่งเคยติดยาเสพติด พร้อมตัวแทนผู้ปกครอง เฝ้าเพื่อรับพระราชทานกำลังใจ และไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

จากนั้น เสด็จไปยังโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ที่เป็นต้นแบบระดับเงิน ทอง และเพชร รวม 4 ชมรม มีชมรมต้นแบบระดับภาค 9 ชมรม มีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นแบบสมัครใจ 2,741 คน และแบบบังคับบำบัดต้องโทษ 940 คน จากการติดตามผลหลังการบำบัด สมาชิกสามารถเลิกการใช้ยาเสพติดได้ ร้อยละ 98.52 นอกจากนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศเป็นประจำทุกปีในการประกวดทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล และทูบี นัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซส์

โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระกรณียกิจ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทูบีนัมเบอร์วัน