พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ก.มหาดไทย เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ-กระจายรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 06:57 น.

Views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี พร้อมระบุรัฐบาลมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี และสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 มาตรการหลัก คือ ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และมุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ทั้งนี้คาดว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปที่กำลังปรับตัวและพัฒนา กว่า 58,000 ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสามารถกระจายรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย

Tag : สนามข่าว 7 สี โอทอป นวัตวิถี โครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี สินค้าโอทอป โอทอป