พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น ถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงข้อกฎหมาย ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่จะมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เน้นหนักในเรื่องของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองควบคู่กันไปด้วย


โดยร่าง พ.ร.บ.ที่จะมีการปรับปรุง เอื้อผลดีสำหรับการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีประชาชนหลากหลายอาชีพอยู่ร่วมกัน ทำให้การแปรรูปจากสินค้าเกษตร หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีมูลค่ามากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้กลุ่มผู้ผลิตมีความพร้อมในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการพัฒนาเรื่องของการตลาดก็หลากหลายช่องทาง ก็ยิ่งทำให้การประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง รากฐานความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะมั่นคงตามมา