พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

TDRI ย้ำไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นค่าแท็กซี่

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เปิดเผยผลการศึกษาพัฒนาเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ไทย ล่าสุดเห็นว่าแท็กซี่ไทย ยังสามารถตรึงอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปได้  โดยเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าโดยสารตามระยะเวลาการเดินทางแทน อาทิกรณีรถหยุด หรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คิดค่าโดยสารนาทีละ 50 สตางค์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรที่ติดขัด ซึ่งประเมินว่าจะเพิ่มรายได้ให้ผู้ขับแท็กซี่ประมาณ 10 %หรือ 1660 บาทต่อวันและยังช่วยแก้ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารในพื้นที่รถติดได้อีกด้วยนอกจากนี้ เห็นว่า กระทรวงคมนาคม ควรมีการทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารตามปัจจัยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์


ส่วนการให้บริการด้วยการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการแบบแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ TNC นั้น จำเป็นที่ต้องมีระเบียบเพื่อกำกับดูแลการให้บริการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะช่วยสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยเฉพาะการกำกับดูแลด้านราคา เห็นว่าควรมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการฉวยโอกาสและเอาเปรียบผู้โดยสาร ทั้งนี้ การกำกับดูแลดังกล่าวควรเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ปกติด้วย