พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

ที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ ไปติดตามการดำเนินงานตามพระราชดำริ พร้อมกับเป็นประธานเปิดค่าย "สร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์" และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนฯ และเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเมื่อปี 2507 มีพระราชดำริให้จัดหาที่ดินบริเวณหุบกะพง เพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตร ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาที่ดินว่างเปล่าเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกร รวมทั้งรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นสหกรณ์ และเป็นแหล่งศึกษาส่งเสริมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อปี 2514 ปัจจุบัน มีสมาชิก 574 คน มีกลุ่มเกษตรกรในสังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง 8 กลุ่ม 261 คน

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรที่ยังไม่มีที่ทำกิน และประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้เข้ามาทำกินในที่ดินของนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร แทนราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าทำกินในที่ดินจัดสรรโครงการฯ หุบกระพง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ผัก ครอบครัวละ 2-3 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จัดหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งสามารถประกอบอาชีพการเกษตรให้สมาชิกครอบครัวละ 15 ไร่ ต่อมาได้เลือกตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และที่ดินรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน รวม 2,581 ไร่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นที่ตั้งโครงการฯ โดยมีพื้นที่ 2 ส่วน คือ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 ที่อำเภอชะอำ และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 ที่อำเภอท่ายาง

Tag : องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์ หุบกะพง ดอนขุนห้วย โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย