นายกฯ เปิดประชุม ACMECS CEO Forum

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 10:50 น.

Views

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. กล่าวเปิดการประชุม ACMECS CEO Forum “บทบาทของภาคเอกชนในการสร้างประชาคม ACMECS” ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา  โดยมี อู วิน มิ้น ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐมนตรีและ ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วม ว่า ปัจจุบัน โลกก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศในกลุ่ม ACMECS จึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของ ACMCS ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจะต้องยกระดับสินค้าเกษตรด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า แทนที่จะมุ่งการแข่งขันด้านต้นทุนและค่าจ้างแรงงาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการแข่งขันระหว่างกันเอง โดยขาดความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ

และในวันพรุ่งนี้ ที่ประชุม ACMECS Summit ครั้งที่ 8 จะพิจารณาให้การรับรองแผนแม่บท ACMECS ซึ่งจะเป็นเสมือนพิมพ์เขียวในการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ ภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา ACMECS อย่างมีนัยสำคัญ ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค เพื่อให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกัน และ รวมกันเป็นฐานการผลิตที่มีเอกภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นจุดเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในเอเชีย - แปซิฟิก เพิ่มพูนการค้าและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภูมิภาคอื่นได้อย่างเป็นระบบ  แต่การพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ACMECS ในระยะยาว จำเป็นต้องอาศัยเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก  ภาครัฐจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพัง จำเป็นต้องร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ดังนั้น จึงขอเสนอชวนภาคเอกชนร่วมเสนอโครงการลงทุนที่น่าสนใจ และ ร่วมกันทำงานกับภาครัฐและภาคประชาสังคม สร้างบรรยากาศที่มีความมั่นคง เป็นมิตร และ การทำงานข้ามพรมแดนร่วมกัน และช่วยกันรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงบริเวณชายแดน เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจริมชายแดน ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การจัดเวที ACMECS CEO Forum ในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคนี้จะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่ประเด็นความร่วมมือที่ภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง 5 ประเทศ

Tag : ACMECS CEO Forum นายกรัฐมนตรี