พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 14.57 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก โดย "กองทุนกำลังใจ" ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดตั้งขึ้น หลังลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรม สืบเนื่องจากโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ โดยจะเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งแรกในประเทศ ที่เป็นนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน บนรูปแบบ Social Enterprise ซึ่งมีพระดำริให้ผสมผสานระหว่างการเกษตรที่ทันสมัย แต่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางดำเนินงาน เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม สำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และเปิดให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าเรียนรู้การทำเกษตรแบบ 1.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีแผนดำเนินงาน 4 โครงการตามการลงนามความร่วมมือ ได้แก่ โครงการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 256 ต้น กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง 1,536 ต้น บนพื้นที่ 16 ไร่, โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 1 แสนตัว บนพื้นที่ 50 ไร่, โครงการเลี้ยงสุกรขุน 2,400 ตัว บนพื้นที่ 20 ไร่ และโครงการสร้างระบบแก๊สชีวภาพจากมูลไก่ไข่และสุกร บนพื้นที่ 10 ไร่

โดยการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการวางแผนทางธุรกิจจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รวมทั้งการรับประกันผลผลิตจากเครือบริษัทดังกล่าว เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้าโครงการได้รับความรู้และผลตอบแทนที่จะนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งพัฒนาให้ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตรอุตสาหกรรม ที่พร้อมจะเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาดูงานให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0

ปัจจุบัน ได้เลี้ยงสุกรและจำหน่ายไปแล้ว 1 รุ่น จำนวน 2,248 ตัว และมีไข่ไก่จำหน่ายแล้ว 24,435,480 ฟอง ส่วนกล้วยมีการเก็บผลผลิตไปจำหน่ายแล้ว 18 เครือ รอตัดอีก 384 เครือ ต้นทุเรียนคาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ในปี 2564

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่เรือนจำให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ในการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ มาปรับใช้ในเรือนจำ ซึ่งจะทำให้บุคคลและคณะที่มาศึกษาดูงาน ได้ศึกษารูปแบบการเกษตรที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต และการเกษตรในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้ ซึ่งนับเป็นพระวิสัยทัศน์ใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ได้ประทานคำแนะนำให้เกิดรูปแบบของการเกษตร 2 แนวทางในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งก่อประโยชน์แก่ทั้งผู้ต้องขัง และบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาดูงาน

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก นครราชสีมา