เหยี่ยวข่าว 7 สี : ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก

วันที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ป่าชายเลน ป่ารอยต่อระหว่างระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ำ เป็นที่รวมของพืช สัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด อีกทั้งยังมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายรูปแบบ ทั้งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งหลบภัย แหล่งวางไข่ และแหล่งน้ำอนุบาลสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อน เรียกได้ว่ามีความหลากหลายของระบบนิเวศ ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

ป่าชายเลน ผืนนี้สมบูรณ์ติดอันดับโลก มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีพันธุ์ไม้มากกว่า 50 ชนิด และพันธุ์สัตว์อีกกว่า 500 ชนิด ทำให้องค์กรยูเนสโก ประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก และพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ หรือ แรมซาร์ไซต์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภาคส่วนจังหวัดระนอง และที่สำคัญที่สุด คือ ประชาชนชาวระนอง จึงมีความเห็นสอดคล้อง และ ต้องการเสนอยกระดับให้ป่าชายเลนระนอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเพื่อให้ผืนป่านี้ คงความอุดุมสมบูรณ์ เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

การยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การทำเอกสารเพื่อบรรจุในรายชื่อเบื้องต้น ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะต้องจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป โดยใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมด ประมาณ 2 ปี

แม้การได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และประเทศ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น หากแต่หัวใจสำคัญของการเป็นมรดกโลก คือ เป็นเครื่องมือสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้คนและหน่วยงานภาครัฐเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะเก็บสิ่งสวยงามไว้ให้อยู่กับลูกหลานได้นานที่สุด จากการมีอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมรดก
โลกคุ้มครองอยู่นั่นเอง

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี