ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 11:41 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระและรัฐสภาในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง กกต. ,สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา , สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองจาก 22 พรรคเข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงนามครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พรรคการเมือง นักการเมือง ได้ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามร่วมกันของหน่วยงานทั้ง 4 นี้

Tag : ต่อต้านการทุจริต