ผุดมาตรการ Up skill/Re-skill เพิ่มทักษะบัณฑิต หลังพบตกงานถึง 170,000 คน

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียกประชุมแนวทางแก้ไขการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานล่าสุดตกงานกันมากถึง 170,900 คน

ปัญหามีทั้งเปลี่ยนงานบ่อย รองานหลังลาออก นอกจากนี้ยังเป็นที่การเลือกเรียนและจบสาขาที่ไม่ตรงกับตลาดแรงงาน เลือกเรียนตามกระแส ค่านิยม หรือเรียนตามเพื่อน เลือกงานหรือต้องการทำงานที่สบายและเงินเดือนสูงๆ รวมทั้งพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบทำงานที่อยู่ในกรอบ เป็นต้น

กระทรวงแรงงาน จะแก้ไขปัญหา 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนภายใน 3 เดือน ได้แก่ แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพอิสระ ให้บัณฑิตมีงานทำ จำนวน 2,000 อัตรา, จับคู่ตำแหน่งงาน หรือ Matching คนหางานกับนายจ้างผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย และ Job box ของกรมการจัดหางานอีก 20,000 อัตรา

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) อีก 4,500 อัตราด้วย 

ส่วนเรื่องทักษะฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเข้าไปเพิ่มทักษะ เรียกว่า Up skill/Re-skill แก่บัณฑิต ที่จะฝึกอาชีพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมอย่างน้อย 10 วัน อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์,  เทคโนโลยีดิจิทัล, อินโฟกราฟฟิก, เทคนิคการนำเสนอ รวมทั้งขยายความร่วมมือทวิภาคีกับโรงงานและสถานประกอบการตามโครงการ 3 ม. คือ มีงาน มีเงิน และมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม

Tag : เพิ่มทักษะบัณฑิต บัณฑิตตกงาน