กรมบัญชีกลางเตรียมประเมินผู้ใช้บัตรสวัสดิการ

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าจะประเมินผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อทบทวนสิทธิประโยชน์ หลังพบว่าการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่การซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น โดยอาจจะมีการปรับลด หรือปรับเพิ่ม สวัสดิการบางรายการ หรืออาจใช้วิธีเกลี่ยวงเงินในบัตร ซึ่งทั้งหมดจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้
              
นอกจากนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 46,000 ล้านบาท ให้เป็นกองทุนที่มีความถาวร สามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างยั่งยืน
              
ส่วนความคืบหน้าการดำเนินโครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อยนั้น นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าล่าสุดได้ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมสร้างอาชีพ ไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน เนื่องจากยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,800,000 ราย โดยขณะนี้มีเกษตรกรมาลงทะเบียนประมาณ 930,000 ราย จาก 9,101 ชุมชนเท่านั้น ซึ่งได้ทยอยฝึกอบรมฯ ให้กับเกษตรกรกลุ่มแรกที่สมัครเข้ามาแล้ว และเตรียมต่อยอดเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จะสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน
              
สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องไม่สมัครเข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้ทั่วประเทศ โครงการนี้อยู่ภายใต้งบประมาณสนับสนุนกว่า 5,200 ล้านบาท