ก.แรงงาน เตรียมเคาะปลดล็อกอาชีพสงวนให้แรงงานเพื่อนบ้าน พรุ่งนี้

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

พรุ่งนี้ กระทรวงแรงงาน จะเคาะแล้วเรื่องการปลดล็อกอาชีพสงวน ว่ามีงานไหนที่จะอนุญาตให้แรงงานเพื่อนบ้านทำได้ หรือห้ามทำ

ตัวแทนนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว รวมตัวกันมายื่นหนังสือที่กระทรวงแรงงาน ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในวันพรุ่งนี้ ขอผ่อนผันให้แรงงานเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ คือ เมียนมา, ลาว และกัมพูชา ทำงานขายของหน้าร้านได้ และรับเงิน ทอนเงินได้
              
ภายใต้เงื่อนไข ต้องมีนายจ้างเป็นคนไทย และแรงงานเพื่อนบ้านต้องไม่เป็นเจ้าของกิจการเอง และในร้านต้องมีลูกจ้างคนไทยด้วย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ SME และปิดช่องทางที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียกรับสินบน หรือการส่งส่วยค่าคุ้มครองแรงงานเพื่อนบ้าน

สำหรับ 12 อาชีพที่ กรมการจัดหางาน จะเสนอให้ปลดล็อกออกจากอาชีพสงวน ไม่เป็นงานที่ห้ามเพื่อนบ้านทำ ได้แก่ งานกรรมกร, งานก่ออิฐ, ช่างไม้และช่างก่อสร้าง นอกจากนี้จะให้แรงงานต่างชาติเข้ามาเป็นลูกจ้าง ทำได้ใน 10 อาชีพ อาทิ กสิกรรม, เลี้ยงสัตว์, ป่าไม้ หรืองานประมง, ทำที่นอน ผ้าห่ม, รองเท้า และงานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนี้ มีวิชาชีพทางบัญชี วิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม ที่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

Tag : กระทรวงแรงงาน แรงงานเพื่อนบ้าน อาชีพสงวน อาชีพให้แรงงานเพื่อนบ้าน