พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดอาคารปฏิบัติการ 2 ซึ่งในปี 2559 สถาบันฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณจัดสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับรองรับการขยายขีดความสามารถด้านการวิจัยของสถาบันฯ ในอนาคต โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ซึ่งการก่อสร้างได้นำนวัตกรรมที่เป็นผลงานวิจัยของสถาบันฯ มาใช้ในการก่อสร้างจริง เช่น เทคโนโลยี Hybrid Fiber Concrete เป็นการใช้ไฟเบอร์คุณภาพสูงที่ไม่เป็นสนิมมาเป็นส่วนผสม ซึ่งจะช่วยลดความกว้างของการเกิดรอยร้าว ลดปัญหาการเกิดสนิม โดยนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการก่อสร้างจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความคงทนถาวร และเพิ่มอายุการใช้งานของอาคารให้ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ ทรงเททองหล่อพระพุทธสิริวิชชาธร จำลอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว หล่อด้วยโลหะทองเหลือง ซึ่งสถาบันฯ จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 25 ปี เพื่อมอบให้กับผู้บริจาคเงินสนับสนุนการสร้างอาคารปฏิบัติการ 2 นำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของสถาบันฯ อาทิ Gait Recongnition เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการยืนยันตัวตนของบุคคล ด้วยการใช้กล้องในการตรวจจับลักษณะท่าทางการเดินและสรีระบุคคล, Wearable Augmented Reality เป็นการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร, ระบบดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะเป็นระบบที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดและเป็นการลดภาระการดูแลผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุจะมีการแจ้งเตือนไปยังคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแล ปัจจุบันได้นำไปใช้จริงในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

เวลา 14.07 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559, รายงานสรุปกิจการของมูลนิธิฯ ในรอบปี 2560, รายงานความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์, การพัฒนาปรับปรุงอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรืออุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งรายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2561

โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

เวลา 17.10 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยาราม ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สิริอายุได้ 88 ปี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์

พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2472 เป็นบุตรของนายคเชนทร์ และนางเกษร เดชกุญชร สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, ชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร, ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารการตำรวจ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลังสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ลาออกไปสมัครเข้ารับราชการที่กรมประมวลราชการแผ่นดิน ปัจจุบัน คือ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และได้โอนไปรับราชการในกรมกองต่าง ๆ อาทิ กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทั้งยังเคยได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะนายตำรวจราชสำนักประจำ เมื่อปี 2513 และเป็นหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ในปี 2521 และยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ นอกจากงานราชการแล้ว พลตำรวจเอก วสิษฐ ยังมีใจรักในงานเขียนจึงสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นไว้มากมายมีงานเขียนหลากหลายประเภท อาทิ ประเภทรหัสคดี นวนิยาย และการเมือง โดยใช้นามปากกาว่า "โก้ บางกอก" ผลงานที่ได้รับความนิยม อาทิ สารวัตรใหญ่ หักลิ้นช้าง และเลือดเข้าตา โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ และได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2541 ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงทัศนา เดชกุญชร มีบุตร-ธิดา 2 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ