สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม จากการใช้งานมานานกว่า 30 ปี โดยใช้งบประมาณจากการจัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญ และรูปหล่อพญาศรีสัตตนาคราช รุ่นเพิ่มยศ เพิ่มลาภ และการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยสำนักงาน, ห้องรับแขก, ห้องปฏิบัติการของผู้พิการ, ห้องประชุม, ห้องนายกเหล่ากาชาด, ห้องเตรียมอาหาร และห้องเก็บของ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และเสริมผิวถนนลาดยางบริเวณโดยรอบอาคาร แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม อาทิ การออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ อำเภอนาหว้า และโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม อำเภอปลาปาก รวมถึงงานบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ สำหรับความพร้อมของคลังพัสดุ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ยากไร้ในทุกช่วงฤดูกาล โดยในช่วงฤดูฝนนี้ได้จัดเตรียมชุดถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมร่มและเสื้อกันฝน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และผ้าห่มกันหนาว เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติอย่างทันท่วงที

เวลา 11.14 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย ไปทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาบูรณาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การใช้เพลงประกอบการสอน รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ครูผู้สอน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ด้วยการจัดฝึกอบรมในห้วงปิดภาคเรียน และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จากอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อลดปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวัน และยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ยังประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอ โดยเฉพาะไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง เนื่องจากเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ ผลผลิตยังโตไม่เต็มที่ จึงได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก ผลไม้ เช่น ผักบุ้ง กล้วย และถั่ว ให้ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการนำไปเพาะปลูก เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และได้พัฒนาให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ อันเป็นการพัฒนาเด็กเยาวชน และชุมชนไปพร้อมกัน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ ต่อมาในปี 2533 จำนวนนักเรียนลดลง จึงได้ยุบไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ และเมื่อปี 2560 ราษฎรได้ขอจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้การรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุตรหลานที่ต้องเดินทางไกล ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 106 คน

เวลา 14.02 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู อำเภอเซกา หรือเดิมคือ โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ สาขาบ้านคำชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เมื่อจำนวนนักเรียนลดลง ได้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ ซึ่งอยู่ห่างไป 5 กิโลเมตร ทำให้บุตรหลานราษฎรบ้านคำชมภูลำบากในการเดินทาง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู และเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 143 คน ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่สำคัญได้นำปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ ควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ เน้นเสริมสร้างภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ให้นักเรียน เช่น การแสดงโปงลาง กิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และเสริมสร้างสมาธิ, การซ่อมบำรุงรถจักรยาน ที่วิทยาลัยการอาชีพเซกาเข้ามาให้ความรู้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้จักรยานเป็นพาหนะ, การปักตัวอักษร หรือป้ายชื่อด้วยสะดึง ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้ ฝึกสมาธิจากการประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดได้, การปลูกผักหวานป่า พืชเศรษฐกิจ และพืชหายากในท้องถิ่น รวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรกว่า 60 ชนิด ที่นอกจากจะนำไปประกอบอาหารแล้ว ยังนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริครั้งนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้สนองพระราชดำริในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบทั้ง 17 แห่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจ และได้รับผลการตรวจแล้ว 6 แห่ง ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานน้ำทั้งหมด แต่ยังพบค่าความเป็นกรดเป็นด่าง รวมถึงมีเชื้อแบคทีเรียและค่าความขุ่นสูง จึงแก้ไขด้วยการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เปลี่ยนไส้กรอง ส่วนน้ำบริโภคให้ต้มก่อนนำมาใช้ และมีการปรับปรุงซ่อมแซม ทำความสะอาดรางน้ำฝนและถังเก็บกัก ให้พร้อมรองรับน้ำฝนสำหรับนำมาอุปโภค บริโภค

เวลา 16.12 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 2,619 คน ในการนี้ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นอาคารเรียนสูง 4 ชั้น ใต้ถุนสูง มี 24 ห้องเรียน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และเพื่อแก้ปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานของนักเรียน อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วาดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ สาธิตการปักดิ้นชุดการแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งมีราคาสูง 3,000-5,000 บาท หากปักเองมีต้นทุนเพียง 1,000 บาท, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาธิตการทำผ้าย้อมคราม สินค้าโอทอปชื่อดังของจังหวัด สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบลายต้นหูลิง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่นของอำเภอวานรนิวาส เพื่อใช้เป็นลายประจำอำเภอ, ส่วนชุมนุมสมุนไพร นำสมุนไพรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผงหมักเนื้อนุ่ม ยาดมสมุนไพร และลูกประคบ, นิทรรศการประวัติและความเป็นมาของอำเภอวานรนิวาส ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงเห็นว่ามีต้นหูลิงเป็นจำนวนมาก โรงเรียนแห่งนี้มีสนามกอล์ฟ ขนาด 64 ไร่ มีหลักสูตรการเรียนด้านกอล์ฟ และเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เวลาว่างทำหน้าที่แคดดี้ หารายได้เสริมระหว่างเรียน รวมทั้งแก้ปัญหาเด็กติดเกมและยาเสพติด, โครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ได้ตั้งกลุ่มผลิตครีมทาผิวและลิปบาล์ม จำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน, ชุมนุมหุ่นยนต์ ฝึกทักษะการบังคับหุ่นยนต์ด้วยรีโมทคอนโทรล ให้เด็กมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎร รวมทั้งหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ มาตรวจรักษาโรคแก่นักเรียนและราษฎร ซึ่งมีผู้มารับการตรวจ 63 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นครพนม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส