พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

วันที่ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 19:59 น.

Views

เวลา 13.59 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประทานเข็ม "พุ่มเพชร" สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสเฝ้าประธานมูลนิธิฯ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป และให้สมาชิกแต่ละจังหวัดมีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและยากไร้ในแต่ละจังหวัดให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าเหล่านี้ คู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ก่อตั้งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปี 2525 โดยได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า 36 ปี ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ปีละประมาณ 2,099 ทุน เป็นเงินปีละประมาณ 8,000,000 บาท และตลอด 36 ปีที่ผ่านมา ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 29,000 ทุน เป็นเงินทุนกว่า 223 ล้านบาท

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อุปการะเยาวชนประจำจังหวัด