พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนร่วมวิ่งสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด

วันที่ 24 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00 น.

Views

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20 มีอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เพื่อหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดที่มีฐานะยากไร้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา ได้ออกไปประกอบอาชีพที่สุจริต มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,700 คน ทั้งรุ่นเด็กจนถึงผู้สูงอายุ