กปน.รณรงค์ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 18:18 น.

Views

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ "บวร(บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นโครงการที่การประปานครหลวง หรือ กปน.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า โครงการ "บวร" ดำเนินการเริ่มต้นกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย,วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร,โรงเรียนวัดราชบพิธ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยได้นำก๊อกประหยัดน้ำ ติดตั้งทดแทนก๊อกน้ำแบบเดิมซึ่งเชื่อว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็น โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่นำร่องแห่งแรก สำหรับโครงการ บวร นอกจากจะมีการเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำแล้ว ยังได้รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า อาทิ วิธีสังเกตท่อแตกรั่วในบ้านด้วยตนเอง การเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ การแจ้งท่อแตกรั่วผ่านแอพพลิเคชั่นของกปน. รณรงค์โครงการ 3อาร์ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมทางลดละเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก ทั้งนี้ทางกปน.หวังว่า กิจกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปประธรรมเพื่อให้ทุกคนได้มีน้ำประปา ที่สะอาดปลอดภัย ใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ ยั่งยืน

ด้านนายสุธี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ที่นำแนวคิดมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และขอชื่นชมความจริงใจของ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำเพื่อสังคม ซึ่งสิ่งที่ กปน.ทำสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ,ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, แผนพัฒนาปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน,แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามอยากเห็นการขยายผลของโครงการนี้ไปยัง ส่วนภูมิภาคด้วยทั้งนนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ และหากการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการด้วยก็จะเป็นการขยายผลไปทั่วประเทศ ขณะเดียวกันขอฝากผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทยขยายผลให้ทุกกรมช่วยกันประหยัดน้ำ ทั้งกทม. ปริมณฑล และภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด และภายหลังการดำเนินงานขอให้มีการประเมินผลตามมาด้วยเพื่อนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่างๆได้ง่ายขึ้น

Tag : บวร กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง