Green Report : ตัดแต่งต้นไม้เพิ่มจุดเด่นโบราณสถาน

วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลก" เมื่อปี 2534 พื้นที่ภายในมีพันธุ์ไม้และไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาว สร้างความร่มรื่นเคียงคู่โบราณสถานแห่งนี้

เวลาที่ผ่านไปยาวนานทำให้ต้นไม้เหล่านี้เสื่อมโทรมตามกาลเวลาและได้รับความเสียหายตามธรรมชาติ ซึ่งบางกิ่งก้านก็เป็นอันตรายต่อโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และนักท่องเที่ยว ขณะที่บางต้นได้รับการปลูกไว้ใกล้กับโครงสร้างสถาปัตยกรรมมากเกินไป

นอกจากการปลูก การดูแลผิดวิธี สัตว์ตัวเล็กๆ อย่างนกชนิดต่างๆ ก็อาจเป็นต้นเหตุที่สร้างความเสียหายแก่โบราณสถานได้เช่นกัน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นไม้จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี กรมศิลปากร และกลุ่มเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มบิ๊กทรี จึงได้ลงพื้นที่ดูแลตัดแต่งปรับโครงสร้างต้นไม้ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งรวมทั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดราชบูรณะ,วัดมหาธาตุ , วัดไชยวัฒนาราม และวัดพระราม แต่ละวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่สำคัญแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นต้นสำโรง ต้นพุทรา ต้นคงโช หรือต้นขนุน ซึ่งมีการใช้เทคนิคการตัดแต่งที่แตกต่างกันในแต่ละต้น ทั้งการตัดกิ่งแห้ง ตัดกิ่งห้อยย้อย ตัดกาฝาก วางโครงสร้าง ตัดกิ่งกระโดง และตบทรงพุ่ม ที่ทำให้ต้นไม้คงรูปทรงเป็นเอกลักษณ์และสง่าง่าม ส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมมีความสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้น เช่น ต้นงิ้ว ที่มีกิ่งนำผิดรูป จึงตัดบางส่วนลดความเสี่ยงหักโค่น ให้เกิดความสมดุล เป็นทรงพุ่มและนำกาฝากออกทั้งหมด จะเห็นได้จากภาพก่อนและหลังตัดแต่ง

การเรียนรู้เรื่องวิธีดูแลต้นไม้ เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถาน นอกจากจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว ยังถือว่าเราได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกด้วย...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook, ch7greenreport

Tag : Green Report