คอลัมน์หมายเลข 7 : รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาตรวจสนามกีฬา ตอนที่ 1

วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นสัญญาณที่ดีนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว  นำไปสู่การเร่งรัดแก้ไขปัญหางานก่อสร้างสนามกีฬาทั้ง 9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ให้แล้วเสร็จและได้มาตรฐานตามสัญญาจ้าง หลังจากที่ล่าช้ามานานเกือบ3 ปี

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับ สตง.ตั้งแต่ปี 2559 โดยสตง. พบว่า มติคณะรัฐมนตรีปี 2553 อนุมัติในหลักการให้การกีฬาแห่งประเทศไทย  ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด แต่กกท.ไม่ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง  ไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในปี 2555 ให้กรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างทางลำปาง ศูนย์สร้างทางหล่มสักและศูนย์สร้างทางขอนแก่น ก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง รวมงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท สุดท้ายยังไม่มีสนามกีฬาใดก่อสร้างเสร็จถูกต้องตามสัญญา ส่วนงานก่อสร้างที่ล่าช้า ก็ไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบราชการ

สนามกีฬาที่กรมทางหลวง ระบุว่า งานก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ 100 % พร้อมส่งมอบให้ใช้ประโยชน์ คือ สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม วงเงิน 168ล้านบาท คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสซึ่งเคยตรวจสอบโครงการนี้ขณะเป็นผู้ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เคยให้สัมภาษณ์ยอมรับ จ้างเอกชนก่อสร้าง 4 รายการ รวมถึงงานก่อสร้างถนน ซึ่งน่าจะเป็นความเชี่ยวชาญของกรมทางหลวง ก็จ้างเอกชนด้วยเช่นกัน 
         
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความคิดเห็นอย่างไรกับงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7