สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 7 ก.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นางโสภา พานิช รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน ฝ่ายกิจกรรมในพระองค์และโภชนาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย อาหารคาว-หวาน ผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของพระราชทานเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้ เปิดดำเนินการเมื่อปี 2511 เพื่อจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยมีบริการด้านต่าง ๆ อาทิ การรักษาพยาบาล บริการสังคมสงเคราะห์ กายภาพบำบัด อาชีวบำบัด และกิจกรรมนันทนการเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง