สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ

วันที่ 8 ก.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 17.10 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สิริอายุได้ 89 ปี

ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ เกิดเมื่อวันที่ 15 กรฎาคม 2471 เป็นธิดาในพลตรีหม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ และหม่อมราชวงศ์สอางค์ เทวกุล สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดชีวิตท่านผู้หญิงสำอางวรรณ เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือสังคม และงานสาธารณกุศลมากมาย ทั้งด้านอามิสทาน ที่ได้ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ นอกจากนี้ เคยเป็นอาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่วนด้านธรรมทาน ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ความรู้ด้านธรรมะแก่ผู้อื่น ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่พระพุทธศาสนา มอบให้วัด ห้องสมุด และโรงเรียนต่าง ๆ จนทำให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ได้แก่ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายบัญชา ล่ำซำ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน โดยหนึ่งในนั้น ได้แก่ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ วัดเทพศิรินทราวาส