หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ที่พื้นที่เขตดุสิต

วันที่ 8 ก.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

วันนี้ หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสุคันธาราม และวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม หรือ วัดแคสามเสน เขตดุสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และสิ่งตอบแทน
 
สำหรับวันนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโดยรอบวัดสุคันธาราม และวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม อาทิ งานเก็บขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุ, งานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่, งานตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ, งานตัดหญ้า, งานลอกท่อ รางระบายน้ำ งานฉีดล้างพื้นลานถนนภายใน เพื่อความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ วัดสุคันธาราม สร้างขึ้นประมาณปี 2450 โดยตระกูลสุวรรณมาลิก และผู้มีจิตศรัทธา เดิมชื่อวัดใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณปี 2461 โดยได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ปี 2501 ส่วนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม สร้างขึ้นเมื่อปี 2375 โดยพระยาสวัสดิ์วารี แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า "วัดแคสามเสน" เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัด มีต้นแคขึ้นอยู่ในบริเวณริมคลองสามเสนเป็นจำนวนมาก

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตอาสา จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ วัดสุคันธาราม วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม วัดแคสามเสน