พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระใหญ่ และทรงยกยอดฉัตรขึ้นเหนือเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัดน้อยโพธิ์คำ จังหวัดนครพนม

วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 19:56 น.

Views

เวลา 15.03 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศาลาปฏิบัติธรรม วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระใหญ่ และทรงยกยอดฉัตรขึ้นเหนือเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ แล้วทรงบรรจุลงในพระกรัณฑ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วประทานพระกรัณฑ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบก และอัญเชิญไปบรรจุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

จากนั้น เสด็จไปยังแท่นประดิษฐานบุษบกและฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมยอดฉัตร ทรงถือสายสูตร เจ้าหน้าที่กว้านบุษบกและยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคม สังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงพระสุหร่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจำลอง ทรงปลูกต้นสาละ แล้วเสด็จเข้าศาลาปฏิบัติธรรม ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

วัดน้อยโพธิ์คำ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 มีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระใหญ่ ขนาดหน้าตัก กว้าง 18 เมตร สูงรวมฐาน 40 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ปัจจุบันมีพระครูปริยัติโพธิคุณ ฐานิสฺสโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร รวม 7 รูป ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่มารับเฝ้าเสด็จอย่างทั่วถึง

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วัดน้อยโพธิ์คำ