องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 19:56 น.

Views

ที่ห้องประชุม อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่บูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมไปเยี่ยมชม "โครงการการพัฒนาและจัดการความรู้ชุมชนราชภัฏ" ณ พื้นที่บ้านสำโรง ตำบลท่าสว่าง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน กลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพ จนสามารถรวมตัวและจัดตั้งศูนย์ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรปลอดภัย อาทิ โครงการเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในท้องถิ่น,โครงการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและโฮมสเตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับนักวิชาการและนักศึกษา ที่ได้ทำการปรับปรุงและดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบท และศักยภาพของชุมชน สร้างความเข้มแข็งและขยายผลสู่ชุมชนอื่น อันเป็นการดำเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ที่จะรักษา สืบสาน และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Tag : องคมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงการการพัฒนาและจัดการความรู้ชุมชนราชภัฏ