พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 13.54 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี และนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา และในโอกาสนี้ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท เฝ้าทูลละอองพระบาท สวนจิตรลดา