พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 16.45 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลป์ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป โดยมีศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรม จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 858 คน รวม 1,002 ผลงาน แบ่งการประกวดเป็น 5 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, สื่อผสม และวาดเส้น ระดับอายุไม่เกิน 8-25 ปี โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 55 ผลงาน และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดง จำนวน 183 ผลงาน ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงาน และศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคมนี้

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รางวัลศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ นิทรรศการผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ