องคมนตรี ไปติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์แก่ราษฎร โดยมีโครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง 4 ภาค รวม 78 โครงการ อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก 14 โครงการ เป็นโครงการที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตรง 3 โครงการ และโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ 11 โครงการ ซึ่งได้มีการติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนไปแล้ว 11 โครงการ จึงมีโครงการที่จะต้องเร่งรัดอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี, โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ บ้านหนองแคน อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ ได้ไปติดตามผลการดำเนินโครงการแก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2554 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ได้ขอพระราชทานฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยในปี 2557 ได้ขุดลอกแก้มลิงขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ จาก 700,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ 1 แห่ง อาคารท่อรับน้ำ 15 แห่ง และแปลงเกษตรโดยรอบแก้มลิงทั้ง 2 แห่ง พื้นที่ประมาณ 130 ไร่ ต่อมามีการขุดลอกแก้มลิงและแปลงเกษตร พร้อมก่อสร้างอาคารท่อรับน้ำ 7 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยในปี 2563 จะก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจากแม่น้ำมูล อาคารประกอบ และก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่นและแปลงเกษตร รอบบริเวณพื้นที่แก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรในตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ให้ราษฎร ประมาณ 200 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัยนกเป็ดน้ำริมฝั่งแม่น้ำมูลด้วย

Tag : องคมนตรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ห้วยบังอี่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์