รายงานพิเศษ : แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 06:53 น.

Views

การจัดการของเหลือใช้ ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นอีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสมดุล ระหว่างประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ติดตามจากรายงาน

การเติบโตของสังคมโลก ประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า แนวคิดการนำสินค้าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นทางเลือดทางรอดที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนำมาใช้ เพื่อรักษาทรัพยากรบนโลก เรียกว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

SCG เป็นหนึ่งในองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำเทปกระดาษในกระบวนการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์มาเพิ่มมูลค่า โดยให้ชุมชนใช้เป็นวัสดุจักรสาน สร้างงานสร้างอาชีพ หรือการนำขยะพลาสติกในทะเล มาสร้างบ้านปลารักษาระบบนิเวศทางทะเล

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ถูกหยิบยกมาเป็นเนื้อหาสำคัญในงาน SD Symposium 2018 ซึ่งมีภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางแก้ไขปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ พร้อมร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Reduce, Replace, Recycle กำลังเป็นที่สนใจระดับโลก หลายประเทศนำแนวคิดนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทางการผลิต ไปจนถึงปลายทางผู้บริโภค เพื่อให้การขับเคลื่อนนี้ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องจับมือไปด้วยกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อรักษาสมดุลให้โลกเราเติบโตอย่างยั่งยืน

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง เศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน SD Symposium 2018 SCG นำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า Circular Economy