กรมการข้าวรับรอง 2 พันธุ์ข้าวใหม่ เป็นพันธุ์ข้าวนุ่มเจาะตลาดจีน

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว มีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข 77 และข้าวพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์เหลืองใหญ่ 48 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนา และเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดข้าว รองรับการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนและจีน ในกลุ่มคนรายได้ปานกลาง ซึ่งนิยมข้าวนุ่ม

รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ข้าวนุ่ม ที่มีการรับรองในประเทศไทย ที่ยังมีจำนวนน้อย ให้มีปริมาณมากขึ้นตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

สำหรับข้าวพันธุ์ กข 77 เป็นข้าวเจ้านุ่ม เมื่อหุงสุก มีความเหนียว นุ่ม สามารถปลูกได้ในเขตนาชลประทาน แต่ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว เป็นพันธุ์ข้าวนุ่มที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง

ส่วนข้าวพันธุ์เหลืองใหญ่ 48 เป็นข้าวขึ้นน้ำ ข้าวสุกร่วน ไม่แข็งเหมือนข้าวขึ้นน้ำพันธุ์อื่นๆ ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้องสูงถึง 9 % ให้ผลผลิตสูงสุดถึง 560 กิโลกรัม ต่อไร่ เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกข้าวในสภาพนาน้ำลึกในประเทศไทยที่มีกว่า 300,000 ไร่ ใน 46 จังหวัด ซึ่งยังประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จะทำให้ชาวนามีพันธุ์ข้าวที่เป็นทางเลือกในการปลูกข้าวมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยังนิยมบริโภคข้าวพื้นเมือง และสามารถนำข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารอื่น เพิ่มมูลค่าตลาดได้