กรมส่งเสริมการเกษตรเยียวยาชาวนา สละที่รับน้ำจากถ้ำหลวงฯ

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตำบลบ้านด้ายและตำบลโป่งผา ที่ประสบภัยพิบัติจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา สำหรับคลุกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรจะปลูกหลังน้ำลด ป้องกันและกำจัดโรคข้าวที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลด โดยเตรียมไว้ทั้งสิ้น 850 กิโลกรัม รวมถึงมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร เมล็ดพันธุ์ผัก กล้าพืช ไส้เดือนฝอยชนิดผง เชื้อไวรัสกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ ขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกหน่วยซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรกร เช่น รถอีแต๋น เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น

จากการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 พบพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง 1,266.75 ไร่ เกษตรกร 126 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1,409,892.75 บาท

นายสมชาย กล่าวว่า เกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องเป็นเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อัตราการช่วยเหลือตามระเบียบ โดยข้าวอัตราไร่ละ 1,113 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยจะโอนผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรง

นายสมชายยังขอบคุณเกษตรกร 19 ราย ที่ไม่ขอรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย