พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ และคณะพระภิกษุ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 19:59 น.

Views

เวลา 15.45 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ คณะองคมนตรี และภริยา เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 อาทิ วัดวรราชาทินัดดามาตุ, วัดสำปะซิว, วัดศรีมงคลรัตนาราม, วัดบางพลีน้อย, วัดทรงเสวย และวัดป่าตึง

ต่อจากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนข้าราชการ สมาคม มูลนิธิ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และคณะบุคคลต่าง ๆ รวม 143 คณะ จำนวน 1,147 คน เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรมาโดยตลอด อาทิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย, โรงเรียนราชินี, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์, สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ, บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, สภาการพยาบาล, สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนจิตรลดา, ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ, มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันคล้ายวันประสูติ