องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่จังหวัดยโสธร

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเพื่อช่วยเหลือราษฎร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพหนองอึ่ง เมื่อปี 2543 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริ โดยการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุของปริมาณน้ำ ปลูกหญ้าแฝกลดปัญหาดินชะล้างพังทลาย ฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนดงมัน บนพื้นที่ 3,006 ไร่ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากป่า ยึดหลักคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน ส่งเสริมการประกอบอาชีพในตำบลค้อเหนือ 15 หมู่บ้าน ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมงานศิลปาชีพ และส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์ในการแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนเพื่อจำหน่ายในชื่อตรา "วนาทิพย์"

ส่วนโครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรตำบลโพธิ์ทอง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรโดยสำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดดินก่อสร้างตกแต่งลำห้วยและกำแพงปีก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายทราย และตอม่ออัดน้ำ ต่อมาได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรี ฝั่งขวา ปัจจุบัน ราษฎรบ้านโพธิ์ศรี 318 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ทั้งยังส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 4,000 ไร่ และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 1 กลุ่ม มีสมาชิก 60 คน

Tag : นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี โครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง โครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี ยโสธร