พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

งานสัปดาห์วิชาการการประปานครหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ในงาน "สัปดาห์วิชาการ กปน. ประจำปี 2561" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ พัฒนา ค้นคว้านวัตกรรม ก้าวล้ำสู่องค์กรสมรรถนะสูง"

ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้ออกมาย้ำ ต่อเจ้าหน้าที่ว่า ปีนี้จะเดินหน้าสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ระหว่างกัน โดยจะส่งเสริมให้มีการนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาพัฒนากระบวนงาน

อีกทั้งจะสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มี การเสวนาเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่กำลังเป็นที่สนใจ ในหัวข้อ "พ.ร.บ. น้ำ กับ อนาคตการประปา" โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน มาเติมเต็มความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งยังมี การประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งด้านนวัตกรรม การพัฒนากระบวนงาน และตลาดนัดความรู้ โดยคัดเลือกจาก 110 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ให้เหลือเพียง 21 ผลงาน