พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 07.35 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออกหน้าพระตำหนัก วังเทเวศร์ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยในปีนี้ ทรงเจริญพระชันษา 61 ปี ในการนี้ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป แล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ พระครูปลัดวิริยวัฒน์ อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน และพระสงฆ์อีก 9 รูป แล้วประทานเครื่องอัฐบริขารแก่นาค จำนวน 9 นาค ซึ่งอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศล เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561

เวลา 08.55 น. เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค ปล่อยนก และปล่อยปลา ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ กรมปศุสัตว์ ถวายโค จำนวน 1 คู่ โดยได้ประทานเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สำหรับนำไปช่วยเหลือแก่นางสาวธัญทิพย์ โภคา เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไว้เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ในการเกษตร ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการฯ ส่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ถวายนกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก จำนวน 65 ตัว

จากนั้น ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด ซึ่งกรมประมงถวาย จำนวน 9 ชนิด ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาชะโอน ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก รวม 390,000 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป

โอกาสนี้ ทรงรับดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้เชิญไปถวาย และทรงรับแจกันดอกไม้ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้มีผู้เชิญไปถวาย

จากนั้น เสด็จออก ณ ห้องพิธีวังเทเวศร์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์ แล้วทรงประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์ สำรับภัตตาหาร นอกนั้นโปรดให้พระราชวงศ์ และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ จากนั้น เสด็จไปยังศาลพระภูมิ ทรงวางพวงมาลัย ทรงผูกผ้าสีชมพู แล้วทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะ แล้วเสด็จเข้าพระตำหนัก ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระราชาคณะถวายน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพร พร้อมกับถวายแจกันดอกไม้ เงิน และสิ่งของ เพื่อโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระนามเดิมว่า หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร ประสูติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2500 เป็นธิดาคนโตของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข ทรงรับโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์ อาทิ โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย, กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก และกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย และทรงจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ พร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชน เพื่อประทานขวัญและกำลังใจ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันคล้ายวันประสูติ