องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี 2530 เพื่อช่วยเหลือราษฎรและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว กรมชลประทาน จึงกำหนดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน ไว้ในแผนเร่งรัดก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางอีสานเขียว ต่อมาในปี 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดยโสธร จึงมีพระราชดำริให้จัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ เพื่อใช้ทำการเกษตรและใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน และให้จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านศรีสวัสดิ์ จึงดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน และในปี 2557-2559 มีการก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ สามารถเก็บกักน้ำได้ 12.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำ เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกได้ 5,900 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง ประมาณ 700 ไร่

Tag : องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง โครงการอีสานเขียว