พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : สทนช.ทำแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนก ตอนที่ 1

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้มีความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิง หลัง สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลเรื่องนี้มานาน 2 ปี

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านตำบลสมอแข อำเภอเมืองและตำบลวังพิกุล ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนก ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมาย              

ที่มาของการตรวจสอบเรื่องนี้ หลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ลงพื้นที่เดือนมีนาคมปี2559 โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล พบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ขณะที่พื้นที่ดังกล่าวมี 5 หน่วยงานขอใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2535 และต่างก็ปรับสภาพพื้นที่ น่าสังเกตว่า ส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำวังทองไม่สามารถไหลผ่านได้อีก ขณะที่ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการปี 2468 ระบุ ฤดูฝนมีระดับน้ำลึก ประมาณ 30 เมตร หรือในยามหน้าแล้ง บึงราชนกก็ยังมีระดับน้ำ ประมาณ 6 เมตร เป็นเหตุผลที่ สตง. พยายามผลักดันให้บึงราชนกได้รับการฟื้นฟู เพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยให้ชาวพิษณุโลกและใกล้เคียง

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในขณะนั้น จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน ปี 2559 ขอคืนพื้นที่บึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทองแห่งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7