สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทาน ไปมอบแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 มีอาหารพระราชทาน อาทิ กระเพาะปลา, สาลี่, นมจิตรลดา โดยสถานสงเคราะห์นี้ รับอุปการะเด็กชายอายุ 6-18 ปี ที่ถูกทอดทิ้ง กำพร้า ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ และมีฐานะยากจน ปัจจุบัน มีเด็กในความดูแล 117 คน

ส่วนที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก จำนวน 66 คน ซึ่งมีทั้งสัญชาติไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา และปากีสถาน รวมทั้งเด็กที่ไม่ทราบสัญชาติ อายุ 6-18 ปี ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมให้ได้รับการสงเคราะห์ทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย และการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กพิการทางสมอง รวมทั้งเด็กพิการทางการได้ยิน พิการทางร่างกาย เด็กออทิสติก พิการทางการเรียนรู้ และพิการซ้ำซ้อน โดยเป็นเด็กแรกเกิด ถึง 14 ปี จำนวน 391 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กสมองพิการติดเตียง 109 คน

ขณะที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี หญิง พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กหญิง 446 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นเด็กที่มีความพิการทางสมองและปัญญา อายุ 7-18 ปี ที่เป็นเด็กกำพร้า ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และถูกทอดทิ้ง

และที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี ชาย พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กชายที่พิการทางสมอง อายุระหว่าง 7-18 ปี ซึ่งครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ หรือเป็นเด็กเร่ร่อนพลัดหลง หรือขาดผู้อุปการะดูแล ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล 592 คน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี