สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กชายในสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 19:47 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปจัดเลี้ยงเด็กชายในสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน เช่น จักรยาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน กระปุกออมสิน และตุ๊กตา ไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานสิ่งของ และกิจกรรมสันทนาการที่จัดขึ้นในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย จิตใจแจ่มใส เติบโตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ในการนี้ หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาในโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันปล่อยปลา 10,000 ตัว ลงสระน้ำของสถานสงเคราะห์ และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ เก็บขยะ กวาดถนน ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สถานสงเคราะห์ฯ แห่งนี้ เปิดมาตั้งแต่ปี 2508 รับอุปการะเด็กชายอายุ 6-18 ปี ที่ประสบปัญหาสังคมและครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ปัจจุบันมีเด็กในความดูแล 171 คน กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 12 แห่ง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน ซึ่งสถานสงเคราะห์ฯ จะสนับสนุนการศึกษาตามความสามารถและความสนใจ เพื่อให้เด็กมีความรู้ สามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และเป็นคนดีของสังคมต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามการสนับสนุนทุนการศึกษาและของใช้จำเป็น ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2577-1267 และ 0-2577-2531

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านมหาราช รังสิต บ้านมหาราช รังสิต สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช