พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐไฟเขียว! เปิดให้ต่างชาติเข้ามาเปิดหลักสูตรสอนเรื่องเทคโนโลยีในไทยอย่างจริงจัง

วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

โลกยุคดิจิทัลที่คืบคลานเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้น ทำให้เราปฏิเสธความสำคัญของเทคโนโลยีไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาเติมเต็มให้กับการใช้ชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องหันมาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ

มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มหาวิทยาอมตะ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร "Master of Science in Engineering" ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้เป็นครั้งแรก เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรทันสมัยในสายการผลิต

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เปิดทางให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เข้ามาเปิดวิทยาเขตในประเทศไทย จัดตั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล  (CMKL University) เป็นหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา สอนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์สมอง การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
  
การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรจากต่างประเทศในสถาบันการศึกษาของไทย ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะกว่า 20 ปี หลายมหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรจากต่างประเทศมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

แต่นับจากนี้ไปหลักสูตรต่างชาติที่จะมาเปิดสอนในไทยจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่หันมาเน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหลัก ดังนั้นเราจึงต้องผลิตบุคลากรรองรับ

ประโยชน์ที่เราเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในไทย นอกจากจะช่วยเรื่องการผลิตบุคลากรแล้ว ยังเป็นแนวทางกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยในไทยพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และเด็กไทยไม่ได้ต้องเสียเงินบินไปเรียนหลักสูตรพวกนี้ในต่างประเทศ และไม่ควรมองเรื่องผลประโยชน์อื่นแอบแฝง

แต่การเปิดหลักสูตรให้ต่างชาติเข้ามาสอนในไทย ต้องระวังเรื่องการรับนักเรียนที่ควรมีการกำหนดมาตรการให้เด็กไทยได้รับโอกาสเข้าเรียนมากกว่าต่างชาติ

เพราะต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันนี้มีนักเรียนจากหลายชาติไม่ว่าจะเป็นจีน เมียนมา เวียดนาม ลาว แม้แต่สหรัฐอเมริกา ก็เข้ามาเรียนในไทยมากขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป้าหมายที่จะจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนในพื้นที่ EEC มีแผนมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร จัดสรรบุคลากรให้เชื่อมโยงกัน สอดคล้องไม่ซ้ำซ้อน ในการผลิตนักศึกษา เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนได้ในระยะยาว

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ เพราะคนเป็นหัวใจหลักในการทำงาน หากเราขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือรู้ไม่ทันการพัฒนาเทคโนโลยี ก็จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาลยากที่จะเดินหน้าต่อไปได้

Tag : เทคโนโลยี ไทย สนามข่าว 7 สี