ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน เขตบางบอน

วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 19.28 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งเดิมได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด ต่อมาในปี 2560 เริ่มจัดตั้งชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและจัดกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีต้นแบบจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต อาทิ การรีไซเคิลถุงนม เป็นกระเป๋า และผ้ากันเปื้อน, กิจกรรมฟิชเชอร์เทคนิค หรือการต่อเลโก้ ส่งเสริมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดเป็นแนวทางศึกษาต่อด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมสำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ มีนักเรียนมาขอความรู้เกี่ยวกับ "ยาโปร" ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น รวมถึงเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ การแบ่งเวลาเรียนและการทำกิจกรรม

จากนั้น ทอดพระเนตรผลการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน เขตบางบอน ที่ได้สนองพระปณิธาน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ซึ่งชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการชมรมนำสมาชิก เข้าค่ายชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและมาดูแลชมรมต่อไป ทั้งยังมีการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก เช่น กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผัก เพาะเห็ด และแปรรูปไปขาย นำรายได้มาใช้ในกิจกรรมของชมรม

สำหรับกรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนให้จัดตั้งชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 9,084 คน และในเขตบางบอน มีผู้สมัครใจเข้าบำบัดรักษา 14 คน บังคับบำบัด 98 คน และที่ต้องโทษ 6 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 ที่เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน เฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน เขตบางบอน เพื่อนำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน เขตบางบอน