กรมสรรพากรประกาศ! หักเงินข้าราชการ-ลูกจ้างประจำในสังกัด ลูกหนี้ กยศ.

วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

ประกาศฉบับนี้ลงวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืม คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยเนื้อหาระบุว่า ให้กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ สามารถหักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งเป็นผู้กู้ยืม ตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ แล้วนำส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กฎหมายเปิดทางให้หักเงินเดือนคืนกองทุนได้ โดยกรมบัญชีกลางจะปรับระบบการจ่ายตรงเงินเดือน ซึ่งช่วงแรกจะหักเฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ยังไม่ครอบคลุมถึงพนักงานลูกจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว และจะขยายผลไปยังกลุ่มบริษัทเอกชนตามลำดับ

Tag : ลูกหนี้ กยศ. กยศ.